torstai 12. helmikuuta 2015

Päivän ruusut: Olli Immonen (ps) ja James Hirvisaari (m11)

Yhdenvertaisuusvaltuutetun viran lakkauttaminen
Eduskunnan puhemiehelle

Vähemmistövaltuutetun virka muutettiin yhdenvertaisuusvaltuutetuksi vuoden 2015 alusta lähtien, ja saman vuoden budjetissa kyseisen viran toimintamenoihin osoitettiin määrärahaa 1 328 000 euroa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu sijoitetaan oikeusministeriön yhteyteen, ja hänen tehtävänään on edellisen vähemmistövaltuutetun tavoin muun muassa edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu myös ikään, vammaisuuteen, uskontoon, vakaumukseen ja seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän ehkäiseminen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu jatkaa vähemmistövaltuutetun toimia, kuten muutaman lain ja pienen väestönosan edun valvomista. Tosiasiallisesti tällaiseen valvontatyöhön ei kuitenkaan tarvita omaa, miljoonaluokan budjetilla toimivaa valtuutettua ja lautakuntaa. Vähemmistövaltuutetun palveluiden kysyntä on ollut vähäistä, ja sen toiminnassa on keinotekoisesti pyritty etsimään syrjintään liittyviä epäkohtia suomalaisesta yhteiskunnasta. Monen juristin toimesta suoritetun etsintätyön tuloksena näitä ongelmia varmasti välillä myös löytyy. Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta saattaa myös olla omiaan tulehduttamaan etnisten ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi muodollisesti epäpätevän henkilön nimittäminen selvästi puoluepoliittisin perustein aiempaan vähemmistövaltuutetun, nykyiseen yhdenvertaisuusvaltuutetun, virkaan on rapauttanut kyseisen instituution uskottavuutta riippumattomana asiantuntijaelimenä. Muutenkaan ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen asettaminen eri asemaan ei ole perusteltua Suomessa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä edellä esitettyjen perusteluiden pohjalta toimenpiteisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun viran lakkauttamiseksi?

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Olli Immonen /ps
James Hirvisaari /m11

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_1127_2014_p.shtml

Hyvä Olli ja James, olette hienoja miehiä. Oikeusministeriössä (kokonaisvahvuus noin 250) muutenkin on paljon turhia paperinpyörittäjiä, oikeusministeristä lähtien.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti